Thông báo HSSV ký cam kết điện tử về việc thực hiện phòng chống tệ nạn ma tuý và an toàn giao thông
01/07/2020

Thời hạn từ 01/7/2020 đến 15/7/2020; 

HSSV thực hiện Cam kết sẽ được cộng 03 điểm rèn luyện. 

 Tập tin đính kèm
Liên quan