HSSV thực hiện khai báo y tế và các hoạt động phòng chống covid-19
31/07/2020

HSSV đăng nhập vào App ASC Student - Mục khảo sát hoặc đăng nhập vào trang thông tin sinhvien.ktkthcm.edu.vn – Mục khảo sát  để báo cáo y tế theo mẫu có sẵn;Tập tin đính kèm
Liên quan