DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐƯA ĐẾN TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 (Cập nhật đến ngày 19/09/2020)
19/09/2020

DANH SÁCHSINH VIÊN THEO XE ĐƯA ĐẾN TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN  KHU 7 (cập nhật lại 19/09/2020) 

Sinh viên cập nhật lại danh sách cá nhân theo xe và tập trrung đúng 6 giờ 00' ngày 21/09/2020 tại sân ABTập tin đính kèm


Tải về