Tháng 07

02

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh trình độ trung cấp theo niên chế đợt 1 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh trình độ trung cấp theo niên chế đợt 1 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

Tháng 07

02

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh trình độ trung cấp theo phương thức niên chế đợt 2 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh trình độ trung cấp theo phương thức niên chế đợt 2 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

Tháng 07

02

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng đợt 2 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng đợt 2 năm học 2023-2024 (Bổ sung)

XEM THÊM
XEM THÊM

Tháng 05

04

Thông tin kết quả xác minh bằng tốt nghiệp THCS - THPT của HSSV xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024

P. QLHSSV thông tin kết quả xác minh bằng tốt nghiệp THCS - THPT của các em HSSV  đang xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024. Trường hợp chờ phản hồi thì chưa có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp. P. QLHSSV

XEM THÊM